Ellips: Tillbaka

BorättUpplysning Skåne

Betygen

 

För Malmö och Stockholm, se resp. specialsida!

 

För Skåne:

 

Det första betyget är föreningens belåning, eller skuldsättning. Vi anger hur stora fastighetslån föreningen har i förhållande till föreningens storlek. Ju mindre lån desto bättre.

 

Det andra betyget är det vi kallar underhålls- och amorteringsutrymmet (Uh/am-utrymmet ®). Det är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket pengar som finns tillgängligt till reparationer, underhåll och investeringar. Är värdet lågt är föreningen underfinansierad.

 

Dessa två betyg tillsammans är de bästa måtten på hur en bostadsrättsförening står sig ekonomiskt, och hur månadsavgiften kan komma att förändras. Beräkningarna är mycket säkra och betygen ger en bra vägledning till presumtiva bostadsköpare.

 

Övriga kolumner:  Lgh: antal lägenheter i föreningen.  H/R: Hsb- eller Riksbyggen-förening. Avg: uppgiven årsavgift (kr/m2/år).

Värde: substansvärde (se nedan). år: den årsredovisning som beräkningarna utgår från. (Lunda-listorna saknar vissa kolumner).

 

 

Observera!

 

Dessa listor är nu några år gamla, och kan vara något inaktuella. Förändringar brukar dock ske långsamt, så för de flesta föreningar gäller betygen i stort sett fortfarande.

 

Observera också att dessa listor har olika utseende beroende på när de har publicerats. De är heller inte kompletta (undantaget Malmö), många föreningar fattas som vi ej fick med när dessa listor upprättades.

 

 

Textruta: Lund stad
Textruta:    Lunds byar
 + Staffanstorp

Betygsatta områden hittills:

Textruta: Vad är det vi mäter?

Påverkas betygen av ränteutvecklingen?

Kan föreningens styrelse förbättra ett dåligt betyg?

Bostadsrättens värde - substansvärdet (vissa listor)

Fler frågor och svar...

Nu sätter vi betyg på Sveriges bostadsrättsföreningar!

Ellips: Tillbaka
Ellips: Upp

OBS! Använd webbläsarens bakåt-pil för att komma tillbaka från en lista.

Textruta: Malmö ...

Mer...

Textruta: Helsingborg
med omnejd
Textruta: Hässleholm
Textruta: Kristianstad
Textruta: För att läsa våra listor krävs Adobe Reader, hämta gratis här -->
Textruta: Trelleborg 
+ Svedala
Textruta: Ystad
+ sydöstra Skåne
Textruta: Vellinge
hela kommunen
Textruta:  Lomma
+ Burlöv
Textruta: Eslöv, Kävlinge
Höör, Hörby, m.fl
Textruta: Landskrona
med omnejd
Textruta: Ängelholm
+ nordvästra Skåne
Textruta: Stockholm ...

Hur ska man resonera kring de olika betygen?

 

Är bägge betygen gröna (5 eller 4) innebär det att föreningens ekonomi är god, och att det ur den synvinkeln är riskfritt att köpa bostadsrätt där. Är bägge betygen 5 kan föreningen dessutom anses ha mycket god ekonomi, bättre än så kan det inte bli !

Är uh/am-värdet grönmarkerat är månadsavgiften så hög att den skulle kunna sänkas (eller inte behöver höjas på många år). En sådan bostadsrätt kan av den anledningen vara extra intressant, även om avgiften är hög.

 

Om något betyg är gult kan det finnas problem, men det behöver inte vara allvarligt eller överhängande. Räkna dock med att månadsavgiften kan komma att gå upp mer än normalt.

 

Är belåningsbetyget lågt (rött eller orange) är föreningen väldigt räntekänslig, alltså hög risk. När räntan är låg går det i och för sig bra, men om räntorna skulle stiga kan föreningen få stora problem, månadsavgiften kan då gå upp kraftigt.

 

Om uh/am-betyget är lågt (rött eller orange) är månadsavgiften för låg, föreningen är kraftigt underfinansierad. Räkna garanterat med höjd månadsavgift så fort något större underhållsarbete behöver göras.

 

Är båda betygen låga bör man vara mycket tveksam. Ett köp är förenat med stora risker. Bostadsrätten är antagligen överprisad. Bara ett mycket lågt pris gör det motiverat att köpa bostadsrätt i en sådan förening. Läs mer här.

 

Gör så här när du ska köpa bostadsrätt:

Leta i första hand bland föreningar där betygssumman är 8, 9 eller 10. Det är nästan alltid ett bra och riskfritt köp.

Leta även bland föreningar med summabetyg 6 eller 7. Det kan också bli ett bra köp, förutsatt att du inte betalar för mycket.

Föreningar med summabetyg 4 eller lägre: undvik!

 

För mer diskussion om bra och dåliga föreningar, läs här på Borättköparskolan.

 

Ellips: Tillbaka

Är du på väg att köpa bostadsrätt bör du alltid beställa en Upplysning1 eller 2  för att få en aktuell och uppdaterad bedömning.

 

Upplysningar lämnas för alla bostadsrätter i hela Sverige!